HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2010 PDF

VakTechnisch Adviseur Loonheffingen /auteur Handboek Loonheffingen. Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën. January – Present 9 years. Flexible retirement arrangements in which workers can retire abruptly or gradually at the age of their choice with higher retirement income as a. been signed more recently (December ) and is also reported to start Belastingdienst (), Handboek Loonheffingen

Author: Tam Goltisar
Country: Czech Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 7 September 2011
Pages: 354
PDF File Size: 1.63 Mb
ePub File Size: 15.47 Mb
ISBN: 689-2-40140-324-2
Downloads: 41172
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshucage

Antwoord Nee, afgezien van een situatie als bedoeld in vraag Dit betekent 200 de fietsregeling meebrengt dat de werknemer in beginsel het kalenderjaar en de twee volgende handboe de fiets voor het woon-werkverkeer gebruikt, dat wil zeggen het tijdvak waarover de fietsregeling zich uitstrekt zie ook de vragen 1, 10 en 13 van dit fietsbesluit.

Komt de werkgever in aanmerking voor investeringsaftrek met betrekking tot de aanschaf van deze fiets? Inleiding Om het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer te stimuleren gelden bepaalde fiscale faciliteiten.

Als de werkgever een fiets ter beschikking stelt, maakt het verschil of hij eigenaar is van de fiets of de fiets least? Als aannemelijk hhandboek dat de werknemer de overige maanden voldoende fietst, kan de werkgever wel voor bijvoorbeeld de wintermaanden een trajectkaart verstrekken voor de afstand woning-werk.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong – Study Smart

Moet de werkgever aannemelijk kunnen maken dat hadnboek werknemer de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer? De aangeschafte fietsen worden in dit geval ter beschikking gesteld aan werknemers, die voor de toepassing van artikel 3. Bij een aangeschafte gebruikte fiets, bedraagt de waarde in het economische verkeer in de regel de aanschafprijs.

Voor de toepassing van de investeringsaftrek worden niet tot de bedrijfsmiddelen gerekend bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om – direct of indirect – hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden. Ter verduidelijking volgt hieronder een drietal richtlijnen met een aantal voorbeelden: Vraag Geldt de fietsregeling uitsluitend voor werknemers?

Antwoord Ja, de werkgever moet aannemelijk kunnen maken dat de werknemer de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer.

De fietsregeling is dan dus niet van toepassing. Voor wat betreft de BTW bestaan voor de ondernemer, tevens inhoudingsplichtige hierna: Vraag Kan de fietsregeling ook worden toegepast als de werknemer binnen een afstand van 10 km van het werk woont?

  GUIA DE LOS PERPLEJOS MAIMONIDES PDF

Als de fietsregeling van toepassing is, kan de werkgever in bepaalde loonheffinhen ook nog onbelast de kosten van het openbaar vervoer vergoeden dan wel de vervoersbewijzen daarvoor onbelast aan de werknemer verstrekken zie vraag hierna. Afschrijvingstermijnen die op een eerder jaar betrekking hebben kunnen onbelast worden vergoed, als de werkgever aannemelijk kan maken dat hij zich uiterlijk in het desbetreffende jaar had verplicht om de kosten in het latere jaar aan de werknemer te vergoeden.

De Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV heeft mij meegedeeld dat de inhoud van dit besluit, voor zover relevant, ook van toepassing is voor de premieheffing werknemersverzekeringen.

Vraag Wat wordt verstaan onder een gangbare fietsverzekering? Elk aantal loonheffinten moet van geval tot geval aannemelijk worden gemaakt.

Kan de werkgever, als hij een fiets verstrekt, daarnaast een NS- of OV-jaarkaart verstrekken voor een gedeelte van de reisafstand woning-werk? Bij de jandboek van het aantal dagen geldt het volgende: Tot welke bedragen kan een werkgever met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer onbelast vergoeden of verstrekken?

De terbeschikkingstelling leidt niet tot een bijtelling. Antwoord Ja, de fietsregeling staat ook open voor gebruikte fietsen. De fiets bestemd voor het woon-werkverkeer Vraag Kan de werkgever, als hij een fiets verstrekt, daarnaast een NS- of OV-jaarkaart verstrekken voor een gedeelte van de reisafstand woning-werk? Vraag Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer het eerste gedeelte van het woon-werkverkeer per trein aflegt en de resterende afstand naar het werk per fiets overbrugt?

Vragen en antwoorden Algemeen 1. Dit handboek is ook te raadplegen via internet zie www. Zie voor de actuele bedragen het handboek Loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Antwoord Dat is loonheffingen van de loonhefifngen. De werkgever moet beoordelen of de fiets in het woon-werkverkeer wordt gebruikt. Met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer De eigen bijdrage kan niet tot een negatief bedrag leiden.

Hierbij rust op de werkgever de plicht om de waarde in het economische verkeer van de fiets vast te stellen. Wanneer komt deze werknemer opnieuw in aanmerking voor een onbelaste vergoeding voor hancboek fiets volgens de fietsregeling? De verkoopprijs is de prijs waarvoor de detailhandelaar de fiets aan de consument verkoopt.

  INGA MARGINATA PDF

Antwoord Een werkgever kan een ter beschikking gestelde of verstrekte fiets als loonheffinhen aanmerken hadnboek de kostprijs, na vermindering met de eventuele eigen bijdrage van een werknemer. Terugbetalingen na afloop van dat kalenderjaar kunnen niet in mindering worden gebracht op het loon. De punten 3, 5, 8, 9 en 24 zijn nieuw toegevoegd; de punten 2, 4, 12, 18, 22, 30, 31, 33, 36 en 37 zijn o.

Als de aanschafkosten van de fiets gaandeweg worden vergoed, begint dat tijdvak bij de eerste deelbetaling. De werkgever mag de werkelijke kosten van zakelijke reizen onbelast vergoeden, mits de werkgever de werkelijke kosten aannemelijk kan maken.

Dat is afhankelijk van de omstandigheden. Vervolgens wordt antwoord gegeven op vragen die vanuit de praktijk zijn gesteld vragen en antwoorden. Het rentevoordeel is op grond van artikel 59, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting onbelast als de werknemer het geleende bedrag aanwendt voor een fiets die de werkgever met toepassing van de fietsregeling geheel of nagenoeg geheel onbelast zou kunnen vergoeden of kunnen verstrekken.

Vraag Als de werkgever een fiets ter beschikking stelt, maakt het verschil of hij eigenaar is van de fiets of de fiets least?

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong

Factoren die daarbij een rol kunnen spelen, zijn onder meer: Nee, voor een werknemer komen de aanschafkosten van een fiets onder de Wet op de inkomstenbelasting niet voor hahdboek in aanmerking.

Ja, de werkgever kan onbelast een renteloze lening aan de werknemer verstrekken om hiermee een fiets te kopen.

Als de werkgever een fiets verstrekt met toepassing van de fietsregeling, kan hij afgezien van een situatie als bedoeld in vraag 15 tegelijkertijd niet de fiscale waarderingsnorm toepassen die geldt voor een NS- of OV-jaarkaart.

Deze bijtelling mag worden verminderd met de eigen bijdrage van de werknemer, maar niet verder dan tot nihil. In bepaalde situaties slecht weer e.